Na nivou A1 njemačkog jezika, fokus je na osnovama jezika, omogućavajući učenicima da razviju temeljno razumijevanje i osnovne komunikacijske vještine. Ključni aspekati koji obuhvataju A1 nivo:

  1. Osnovni vokabular: Učenje osnovnih riječi koje se koriste u svakodnevnom životu, uključujući brojeve, boje, članove obitelji, hranu, zanimanja, i slično.
  2. Jednostavne rečenice i fraze: Formiranje jednostavnih rečenica za osnovnu komunikaciju, kao što su predstavljanje, pozdravi, zahvale, i jednostavni izrazi potreba i želja.
  3. Osnovna gramatika: Razumijevanje i upotreba osnovnih gramatičkih struktura, poput prisutnosti i prošlog vremena, osnovnih zamjenica, članova, i padeža.
  4. Razumijevanje i izgovor: Razvijanje osnovnih veština slušanja i čitanja, kao i vježbanje ispravnog izgovora.
  5. Svakodnevne situacije: Učenje kako komunicirati u svakodnevnim situacijama, poput kupovine, naručivanja hrane, postavljanja pitanja o vremenu ili smjerovima.
  6. Kulturni aspekti: Upoznavanje s osnovama kulture i običaja u zemljama njemačkog govornog područja.

A1 nivo je dizajniran da pruži čvrstu osnovu za dalje učenje njemačkog jezika, pripremajući polaznike za složenije lingvističke koncepte i širi vokabular koji se susreće na višim nivoima.