A2
der Abschnitt
odrezak | dio | faza

Substantiv · Maskulin · regelmäßig · Endungen es/e

Značenje imenice Abschnitt

Imenica “Abschnitt” u njemačkom jeziku ima nekoliko značenja, uključujući dio teksta, dio puta ili perioda, te u nekim slučajevima može označavati i kupon ili bon. Evo nekoliko primjera kako se koristi u različitim kontekstima:

 1. Dio teksta ili poglavlje: Odnosi se na određeni dio knjige, članka ili bilo kojeg pisanog materijala.
  • Dieser Abschnitt des Buches ist besonders interessant. (Ovaj dio knjige je posebno zanimljiv.)
 2. Dio puta ili rute: Može označavati određeni dio puta ili ceste.
  • Der letzte Abschnitt der Wanderung war sehr steil. (Posljednji dio pješačenja bio je vrlo strm.)
 3. Period vremena: U nekim kontekstima, “Abschnitt” se koristi za označavanje određenog vremenskog perioda.
  • In diesem Abschnitt meines Lebens reiste ich viel. (U ovom dijelu mog života puno sam putovao.)
 4. Kupon ili bon: Ponekad se “Abschnitt” koristi za označavanje dijela papira, kao što je kupon ili bon.
  • Der Abschnitt muss für die Rückfahrt aufbewahrt werden. (Ovaj kupon treba sačuvati za povratak.)
 5. Sekcija ili dio u organizaciji: Može se odnositi i na određeni odjel ili sekciju unutar organizacije.
  • Sie arbeitet im Finanzabschnitt des Unternehmens. (Ona radi u financijskom odjelu tvrtke.)

“Abschnitt” je fleksibilna riječ koja se može primijeniti u različitim kontekstima, od književnosti i geografije do vremena i organizacijske strukture.

 

Sinonimi za imenicu Abschnitt

Sinonimi za njemačku imenicu “Abschnitt” variraju ovisno o kontekstu, ali evo nekoliko primjera kako se mogu koristiti:

 1. Teil (dio): Koristi se slično kao “Abschnitt” za označavanje dijela nečega.
  • Der erste Teil des Films war spannender als der zweite. (Prvi dio filma bio je uzbudljiviji od drugog.)
 2. Kapitel (poglavlje): Specifično se koristi za dijelove knjige.
  • Das dritte Kapitel des Romans ist besonders wichtig für die Handlung. (Treće poglavlje romana je posebno važno za radnju.)
 3. Segment (segment): Ovaj izraz se može koristiti u tehničkom ili znanstvenom kontekstu.
  • Das DNA-Segment wurde erfolgreich isoliert. (Segment DNK-a je uspješno izoliran.)
 4. Absatz (paragraf): Često se koristi u kontekstu pisanja za označavanje manjeg dijela teksta.
  • Der letzte Absatz in deinem Aufsatz fasst die Argumente gut zusammen. (Posljednji paragraf u tvom eseju dobro sažima argumente.)
 5. Etappe (etapa, faza): Koristi se za označavanje faza u procesu ili dijelova putovanja.
  • Die nächste Etappe unserer Reise führt uns in die Alpen. (Sljedeća etapa našeg putovanja vodi nas u Alpe.)

Ovi sinonimi omogućuju raznoliku upotrebu jezika u različitim kontekstima, od literature do znanosti i putovanja.

Deklinacija imenice der Abschnitt

Kasus Singular Plural
Nominativ der Abschnitt die Abschnitte
Genitiv des Abschnitts der Abschnitte
Dativ dem Abschnitt den Abschnitten
Akkusativ den Abschnitt die Abschnitte
Nominativ Wer oder was? Ko ili šta (vrši radnju)?
Genitiv Wessen? Čiji? (Kome ili čemu nešto pripada?)
Dativ Wem oder was? Kome ili čemu? (Koga ili šta direktno pogađa radnja?)
Akkusativ Wen oder was? Koga ili šta?
den Abschnitt übersetzen prevesti odlomak
einen Abschnitt verteidigen braniti dio područja
der Lebensabschnitt period života, životna faza
ein Abschnitt Heftpflaster komad/odrezak pflastera

Primjeri upotrebe imenice “der Abschnitt” u rečenici

Der erste Abschnitt ist fertig. Prvi dio / prva faza je gotova.
Die Wirbelsäule besteht aus fünf Abschnitten. Kičma se sastoji od pet odjeljaka.
Dieser Abschnitt des Textes ist ungenau. Ovaj dio teksta je nejasan / netačan.
Dieser Abschnitt meines Lebens, dieser klitzekleine Abschnitt, heißt: Praktikum. Ovaj period mog života, ovaj majušni period, zove se: praksa.
Dies ist der einzige Abschnitt der Mauer, den sie angreifen können. Ovo je jedini dio zida, kojeg možete napasti.
So weit ich das beurteilen kann, sind wir im falschen Abschnitt. Koliko ja mogu da sudim, nalazimo se u pogrešnom dijelu.
Eine gute Aufteilung des Textes in Abschnitte ist sehr wichtig. Dobra podjela teksta na članke je vrlo važna.
Ganze Abschnitte meines Lebens sind wie weggeblasen. Cijeli periodi mog života su kao oduvani.
Organisieren Sie Ihre Folien mithilfe von Abschnitten in logische Gruppen Organizujte svoje slajdove u logičke grupe koristeći odjeljke.
Was ist ein Abschnitt?

Ein Abschnitt ist ein Teil von etwas Größerem. Zum Beispiel kann ein Buch in mehrere Abschnitte unterteilt sein, um die Themen oder Kapitel zu organisieren. Eine Straße kann auch in mehrere Abschnitte unterteilt sein, um sie besser zu verwalten und zu warten. Ein Abschnitt kann auch als Teil eines Textes oder Artikels betrachtet werden, der sich auf ein bestimmtes Thema konzentriert. Zusammenfassend kann man sagen, dass ein Abschnitt ein Teil ist, der zur Strukturierung von etwas Größerem beiträgt und dabei hilft, die Dinge leichter zu organisieren und zu verstehen.

Odjeljak je dio nečega većeg. Na primjer, knjiga se može podijeliti na više odjeljaka kako bi se organizirale teme ili poglavlja. Cesta također može biti podijeljena na više odjeljaka kako bi se lakše upravljalo i održavalo. Odjeljak se također može smatrati dijelom teksta ili članka koji se fokusira na određenu temu. Ukratko, odjeljak je dio koji pridonosi strukturiranju nečega većeg i pomaže u organizaciji i razumijevanju stvari.

Riječi dana