Množina njemačkih imenica

Die Pluralformen deutscher Substantive

Sadržaj
Množina njemačkih imenica

Plural riječi služi da istu riječ postavimo u množinu. Međutim, prije svega valja istaknuti da u njemačkom jeziku ne postoji jedinstveni način formiranja plurala, nego nekoliko različitih oblika. Postavlja se pitanje "Kada koristiti koju formu?". Loša vijest je: ne postoji univerzalno pravilo za tvorbu plurala i najbolje je učiti oblik množine zajedno s oblikom jednine. Često se po završetku imenice može pretpostaviti koja je forma množine, ali ima i mnogo izuzetaka!

Dobra vijest je, da sve imenice u množini imaju član "die".

Singular i plural njemačkih imenica

U lekciji Imenice u njemačkom jeziku smo vidjeli da imenice karakterišu tri kategorije: rod, padež i broj. Po broju razlikujemo Singular (također: Einzahl), što znači jednina i Plural ( također: Mehrzahl), što znači množina. Zašto nam zapravo treba jednina ili množina imenice?

Imenice su u svom osnovnom obliku uvijek u jednini. Jednina ukazuje da je upotrijebljeni izraz prisutan jednom kao imenica. Na primjer - pas (životinja) je imenica u jednini (nominativ).  Govorimo li o više ovih plemenitih životinja, onda se imenica jednine mijenja u množinu - psi. Primjetili smo da se riječ u osnovi mijenja: od pas u - psi. Tako je i sa njemačkim imenicama - neke u množini dobijaju samo nastavke (sufikse), neke se uopšte ne mijenjaju (der Käfer – die Käfer), a neke njemačke imenice u množini dobijaju preglas (ä - ü - ö). Na primjer, das Haus (kuća) postaje u množini die Häuser.

Određeni član imenice se u množini uvijek mijenja u die, bez obzira da li se radi o muškom, ženskom ili srednjem rodu imenice.

U njemačkom jeziku postoji nekoliko načina za oblikovanje plurala imenica, uključujući dodavanje sufiksa i mijenjanje samoglasnika (Umlaut). Neki od najčešćih pravila uključuju:

Važno je napomenuti da ne postoji univerzalno pravilo za oblikovanje plurala, stoga je preporučljivo naučiti pluralne oblike imenica prilikom učenja riječi.

Također, neke riječi u jednini i množini zvuče isto, a razlikuju se samo po kontekstu u kojem se koriste, kao što je "das Messer (nož) - die Messer" (noževi).

Nažalost, množina njemačkih imenica poznaje  i mnoge izuzetke, tako da svakako ima smisla ako uz novonaučene imenice naučite i množinu i određeni član imenice! Za lakše pamćenje nastavaka, u donjoj tabeli su klasificirani kao Eselsbrücke, koji tvori  N-E-R-S.

Želite li njemačku imenicu staviti u množinu, zapamtite i koristite nastavke N-E-R-S. 

NASTAVCI BEZ PREGLASA SA PREGLASOM
-n
-en
der Hase – die Hasen
der Mensch – die Menschen
"N-Plural"
-e der Tisch – die Tische der Stuhl – die Stühle "E-Plural"
-er das Kind – die Kinder das Glas – die Gläser "R-Plural"
-s das Auto – die Autos "S-Plural"
Ø der Schüler – die Schüler der Boden – die Böden
Važno-zapamti
  • Ne postoje pravila za tvorbu množine, množina njemačkih imenica se uz određeni član mora naučiti napamet
  • Plural njemačke imenice u nominativu uvijek ima određeni član die
  • Neke imenice dobijaju preglas u množini, dok se neke, osim određenog člana, uopšte ne mijenjaju

Primjeri za tvorbu množine imenica

Završetak na - (e)n („n-Plural“)
die Lampe - die Lampen lampa - lampe
der Mensch - die Menschen čovjek - ljudi
die Blume - die Blumen cvijet - cvijeće
der Name - die Namen ime - imena
die Katze - die Katzen mačka - mačke
Završetak na - e („e-Plural“)
der Tisch - die Tische sto - stolovi
der Stuhl - die Stühle stolica - stolice
das Jahr - die Jahre godina - godine
der Tag - die Tage dan - dani
der Schuh - die Schuhe cipela - cipele
der Hund - die Hunde pas - psi
der Arm - die Arme ruka - ruke
Završetak na -er („r-Plural“)
das Bild - die Bilder slika - slike
das Glas - die Gläser (sa preglasom ä) čaša - čaše
das Kind - die Kinder dijete - djeca
das Buch - die Bücher (sa preglasom ü) knjiga - knjige
das Haus - die Häuser (sa preglasom ä) kuća - kuće
das Dorf - die Dörfer (sa preglasom ö) selo - sela
das Wort - die Wörter (sa preglasom ö) riječ - riječi
das Schloss - die Schlösser (sa preglasom ö) zamak - zamkovi / bravica - bravice
Završetak na -s („s-Plural“)
das Auto - die Autos auto - auta
das Sofa - die Sofas sofa - sofe
das Cafe - die Cafes kafić - kafići
das Hotel - die Hotels hotel - hoteli
das Video - die Videos video - videi
das Handy - die Handys mobilni telefon - mobilni telefoni
das Baby - die Babys beba - bebe
das Menu - die Menus meni - meniji
das Hobby - die Hobbys hobi - hobiji
Bez završetka, mijenja se samo određeni član
das Fenster - die Fenster prozor - prozori
der Boden - die Böden (sa preglasom ö) pod - podovi
der Garten - die Gärten (sa preglasom ä) bašta - bašte
das Zimmer - die Zimmer soba - sobe
der Löffel - die Löffel kašika - kašike
der Messer - die Messer nož - noževi

Razni drugi oblici množine

Ortografske posebnosti
der Bus - die Busse autobus - autobusi
der Saal - die Säle sala - sale

Riječi porijeklom iz latinskog jezika

(i)um – (i)en
das Moratorium – die Moratorien moratorijum - moratoriji
das Studium – die Studien studij - studiji
das Plenum – die Plenen plenum - plenumi
das Gymnasium – die Gymnasien gimnazija - gimnazije
das Datum – die Daten datum - datumi
das Museum – die Museen muzej - muzeji
o – en
das Risiko – die Risiken rizik - rizici
das Szenario – die Szenarien scenario - scenariji

Lista nije potpuna...

das Album – die Alben album – albumi
der Atlas – die Atlasse, Atlanten atlas – atlasi
der Embryo – die Embryonen, Embryos embrion – embrioni
die Firma – die Firmen firma – firme
der Globus – die Globen globus – globusi
der Kaktus – die Kakteen kaktus – kaktusi
das Komma – die Kommas, Kommata zarez – zarezi
das Lexikon – die Lexika, Lexiken leksikon – leksikoni, leksika
das Lob – die Lobe pohvala – pohvale
der Luftballon – die Luftballons, Luftballone balon na vrući zrak – baloni na vrući zrak
der Monitor – die Monitore, Monitoren monitor – monitori
der Motor – die Motoren, Motore motor – motori
das Museum – die Museen muzej – muzeji
die Pizza – die Pizzas, Pizzen pica – pice
der Radius – die Radien polumjer – polumjeri
der Rhythmus – die Rhythmen ritam – ritmovi
die Studie – die Studien studija – studije