Određeni članovi imenica u njemačkom jeziku i kako ih prepoznati?

Bestimmte Artikel von Substantiven im Deutschen und wie man sie erkennt?

određeni članovi imenica

Njemački jezik, poznat po svojoj preciznosti i strukturi, ima složen sistem članova koji se koristi za označavanje imenica. Dok mnogi jezici, poput engleskog, razlikuju samo muški i ženski rod, njemački jezik ima tri roda: muški (der), ženski (die) i srednji (das). Osim toga, njemački članovi se mijenjaju ovisno o padežu u kojem se imenica koristi. U ovoj lekciji fokusirat ćemo se na određene članove imenica i kako ih pravilno koristiti u rečenicama. Razumijevanje ovog aspekta njemačkog jezika ključno je za pravilno formiranje rečenica i komunikaciju s izvornim govornicima.

Članovi u njemačkom jeziku - der, die i das - imaju ključnu ulogu u komunikaciji, jer pomažu u određivanju roda, broja i padeža imenica. Postoje dva glavna tipa članova: određeni i neodređeni.

Određeni članovi

U njemačkom jeziku postoje tri određena člana, koji se koriste ovisno o rodu imenice:

 1. der - muški rod (maskulin)
 2. die - ženski rod (feminin)
 3. das - srednji rod (neutral)

Pravilno korištenje određenih članaka pomaže u jasnoj komunikaciji i pokazuje koji se rod imenice koristi. Na primjer:

Ovdje odmah upada u oči da rodovi imenica u njemačkom jeziku nisu identični sa rodovima u našem jeziku. Na primjer, imenica das Haus - kuća, je u njemačkom jeziku srednjeg, dok je kod nas ženskog roda. Isti slučaj je sa das Mädchen - djevojčica. Riba je u njemačkom jeziku, za razliku od našeg, muškog roda: der Fisch. Još jedan kuriozitet za naše uši je suknja, koja je u njemačkom muškog roda: der Rock.

Određeni član, koji se na njemačkom naziva bestimmter Artikel ili definiter Artikel, koristi se najčešće od svih imenskih pratilaca. Sama imenica ne daje uvijek informacije o svom rodu (muški ili ženski), broju (jednina ili množina) i padežu (nominativ, dativ,...). Ovo je funkcija određenog člana. Određeni član stoga pruža sljedeće informacije kao imenički pratilac:

Rod (muški - ženski) Broj (jednina - množina) Padež (nom-gen-dat-aku)
Der Mann liest die Zeitung. Der Apfel ist rot. Der Hund bellt. (nom., mask.)
Die Frau kauft das Brot. Die Äpfel sind rot. Sie kauft die Schuhe. (akuz., fem)
Das Kind spielt mit dem Hund. Das Kind spielt im Park. Ich gebe dem Hund ein Lekerli. (dat., mask.)
Der Lehrer erklärt die Grammatik. Die Kinder spielen im Park. Die Farbe des Himmels ändert sich. (gen., mask.)
Das Auto steht vor der Tür. Die Blumen duften angenehm. Die Tasche des Lehrers ist schwer. (gen., mask.)

Deklinacija članaka - Detaljan pregled deklinacije po padežima

Maskulin Feminin Neutral Plural
Nominativ der die das die
Akuzativ den die das die
Dativ dem der dem den
Genitiv des der des der

Primjeri deklinacije članaka u rečenicama:

Nominativ

 • Der Mann (maskulin) geht ins Kino.
 • Die Frau (feminin) liest ein Buch.
 • Das Kind (neutral) spielt im Park.

Akuzativ

 • Ich sehe den Mann (maskulin).
 • Ich mag die Frau (feminin).
 • Ich finde das Kind (neutral) süß.

Dativ

 • Ich gebe dem Mann (maskulin) das Buch.
 • Ich schenke der Frau (feminin) einen Kugelschreiber.
 • Ich zeige dem Kind (neutral) die Schuhe.

Genitiv

Usvajanje pravilne deklinacije članaka u njemačkom jeziku zahtijeva vrijeme i vježbu. Redovno prakticiranje ovih oblika pomoći će vam da ih prirodno koristite u komunikaciji.

Određeni član se koristi u sljedećim situacijama:

Evo nekoliko slučajeva u kojima se koristi određeni član, s primjerima:

 1. Kada se govori o nečemu ili nekome poznatom ili prethodno spomenutom:
  • Der Hund ist süß. (Pas je sladak.)
  • Die Katze schläft auf dem Sofa. (Mačka spava na sofi.)
  • Das Auto ist rot. (Auto je crveno.)
 2. S konkretnim imenicama:
  • Der Lehrer erklärt die Grammatik. (Učitelj objašnjava gramatiku.)
  • Die Sonne scheint heute. (Sunce sja danas.)
  • Das Mädchen liest ein Buch. (Djevojčica čita knjigu.)
 3. S imenicama koje označavaju nešto opće ili apstraktno:
 4. S imenicama koje označavaju nacionalnosti, jezike ili vjere:
 5. S imenicama koje označavaju doba dana, dane u sedmici, mjesece ili godišnja doba:
 6. U izrazima koji označavaju cijenu, težinu, udaljenost itd.:

Određeni članovi - pravila za "der", "die" i "das"

U više od 3/4 slučajeva se može na osnovu završetka imenice pogoditi kojem rodu pripada imenica u njemačkom jeziku. Ova pravila se mogu koristiti pri govoru, kada se nema vremena za provjeravanje. Pri pisanju tekstova, kada imaš više vremena, svaku nesigurnost možeš provjeriti u rječniku ili na internetu.

Imenice muškog roda (maskulin) u većini slučajeva završavaju na:

-ig der Honig, der König
-ling der Schmetterling, der Häftling
-ent der Student, der Dozent
-ier der Polier, der Kavalier
-ismus der Optimismus, der Kommunismus
-ist der Realist, der Optimist
-or der Motor, der Rektor
-ör der Likör, der Frisör
-iker der Optiker, der Statiker
-ast der Gymnasiast, der Phantast
-eur der Friseur, der Amateur

Osim ovih, tipične der riječi su i:

Nazivi dana u sedmici der Montag, der Samstag
Nazivi mjeseci der Oktober, der Dezember
Godišnja doba der Frühling, der Sommer
Strane svijeta der Norden, der Osten
Padavine der Regen, der Schnee
Imena auta i vozova der VW, der BMW, der ICE

Imenice ženskog roda (feminin) u većini slučajeva završavaju na:

-ei die Schneiderei, die Imkerei
-in die Anwältin, die Künsterin
-keit die Einsamkeit, die Ewigkeit
-heit die Freiheit, die Gesundheit
-schaft die Gemeinschaft, die Gewerkschaft
-ung die Schließung, die Betreuung
-a die Kamera, die Aula
-ade die Fassade, die Promenade
-ette die Tablette, die Kassette
-ie die Batterie, die Theorie
-ik die Kritik, die Mimik
-ine die Maschine, die Lawine
-ion die Million, die Tradition
-tät die Realität, die Qualität
-ive die Lokomotive, die Offensive
-sis die Basis, die Sepsis
-ur die Natur, die Kultur

Imenice srednjeg roda (neutrum) u većini slučajeva završavaju na:

-chen das Mädchen, das Männchen
-lein das Fräulein, das Kindlein
-tel das Drittel, das Fünftel
-tum das Eigentum, das Besitztum
-in in, das Heroin
-ing das Doping, das Mobbing
-um das Datum, das Publikum
-ma das Drama, das Schema
-ment das Element, das Medikament
-ett das Tablett, das Bankett
-o das Studio, das Auto

...osim toga...

Farbe das Blau, das Rot
Slova das A, das B
Infinitivi, koji se koriste kao substantivi  lesen (čitati) - das Lesen (čitanje), schreiben (pisati) - das Schreiben (pisanje)