Povratne zamjenice u njemačkom jeziku

Reflexivpronomen in der deutschen Sprache

povratne zamjenice u njemackom jeziku

Povratne zamjenice u njemačkom jeziku koriste se da pokažu da je subjekt i objekt ista osoba ili stvar. Na primjer, kada želimo reći "perem se", koristimo povratnu zamjenicu kako bismo pokazali da je osoba koja pere (subjekt) ista kao osoba koja se pere (objekt).

Šta su povratne zamjenice (Reflexivpronomen)

Povratne ili reflexivne zamjenice (rječice koje se vraćaju na subjekat) u njemačkom jeziku su mich, mir, dich, dir, sich, uns, euch i sich. Povratne zamjenice su zamjenice koje uvijek ukazuju na subjekt rečenice.

Na primjer: Ich erinnere mich.  (Ja se sjećam.) Povratne zamjenica "se" ukazuje na subjekt rečenice (ja).

Povratne zamjenice

Povratne zamjenice ne mogu se naći u nominativu jer nikada ne služe kao subjekt. Primjenjuju se u akuzativu ili dativu, a samo izuzetno u genitivu. Za jasniji pregled, nominativ ličnih zamjenica ponovno je prikazan u prvoj tabeli.

Lične zamjenice u nominativu
ich ja
du ti
er/sie/es on/ona/ono
wir mi
ihr vi
sie/Sie oni/Oni (formalno)
Povratne zamjenice u genitivu
meiner moj
deiner tvoj
seiner/ihrer/seiner njegov/njen/njegov
unser naš
euer vaš
ihrer njihov
Povratne zamjenice u akuzativu
mich mene
dich tebe
sich sebe
uns nas
euch vas
sich sebe
Povratne zamjenice u dativu
mir meni
dir tebi
sich sebi
uns nama
euch vama
sich sebi

Sa kojim glagolima se primjenjuju povratne zamjenice?

Refleksivni glagoli

Povratni ili refleksivni glagoli su oni koji se odnose na subjekt koji vrši radnju na samom sebi, označavajući to korištenjem "sebe", tj. radnja se vraća nazad na vršioca radnje. Kada u rečenici imamo i direktni (akuzativni) objekt, onda refleksivnu zamjenicu stavljamo u dativ.

Povratna zamjenica - ja se brijem

Ich rasiere mich. (Ja se brijem)

Recipročni glagoli

Recipročni glagoli koriste refleksivne zamjenice s značenjem "jedno drugoga" i možemo ih koristiti samo u množini. Među njih spadaju: sich kennen (poznavati se), sich sehen (vidjeti se), sich lieben (voljeti se), sich streiten (svađati se) i sich einigen (složiti se).

Povratne zamjenice - mi se gledamo

Wir sehen uns. (Mi se vidimo / vidimo se)

Deklinacija njemačkih povratnih zamjenica

Da biste koristili povratne zamjenice u rečenici, morate ih deklinirati. Koriste se sa povratnim i uzajamnim glagolima. Povratne zamjenice se uvijek odnose na subjekt.

Ispod je kompletan pregled dekliniranih zamjenica u jednoj tabeli, radi lakšeg učenja.

Padež ich (ja) du (ti) er/sie/es (on/ona/ono) wir (mi) ihr (vi) sie/Sie (oni/Vi)
Dativ mir (meni) dir (tebi) sich (sebi) uns (nama) euch (vama) sich (sebi)
Akkusativ mich (mene) dich (tebe) sich (sebe) uns (nas) euch (vas) sich (sebe)
Povratne zamjenice u genitivu se rijetko koriste
Genitiv meiner (moj) deiner (tvoj) seiner/ihrer/seiner (njegov/njen/njegov) unser (naš) euer (vaš) ihrer (njihov)
Važno-zapamti

Povratne zamjenice u dativu i akuzativu se razlikuju samo u prvom i drugom licu jednine (ja, ti), kao što možete vidjeti u gornjoj tabeli.

Akuzativne povratne zamjenice

Akuzativne povratne zamjenice koriste se kada se radnja direktno odražava na subjekt. Evo popisa akuzativnih povratnih zamjenica u njemačkom jeziku:

Pomoćna pitanja za akuzativ: koga?, šta?
Osoba Povratna zamjenica Značenje
ja mich mene
ti dich tebe
on, ona, ono sich sebe, se
mi uns nas
vi euch vas
oni sich sebe, se

Primjeri rečenica s akuzativnim povratnim zamjenicama

Ich wasche mich. Ja se perem
Er rasiert sich. On se brije.
Ich sehe mich im Spiegel. Vidim sebe u ogledalu.
Er zieht sich an. On se oblači.
Sie bereitet sich auf die Prüfung vor. On se priprema za ispit.
Wir freuen uns auf das Konzert. Veselimo se koncertu.
Könnt ihr euch das vorstellen? Možete li si to zamisliti?
Ich sehe mich im Spiegel. Vidim sebe u ogledalu.
Kümmerst du dich um deine Katze? Brineš li se o svojoj mački?
Er muss sich beeilen. On se mora požuriti.
Wir freuen uns auf das Fest. Veselimo se fešti.
Bereitet euch auf die Prüfung vor. Pripremite se za ispit.
Ich wasche mich jeden Morgen. Perem se svako jutro.
Erinnere dich an deine Schlüssel! Sjeti se svojih ključeva!
Sie macht sich Sorgen. Ona se brine.

Dativne povratne zamjenice

Dativne povratne zamjenice koriste se kada se radnja indirektno odražava na subjekt, tj. kada subjektu nešto čini samome sebi. Evo popisa dativnih povratnih zamjenica u njemačkom jeziku:

Osoba Povratna zamjenica Značenje
ich (ja) mir meni
du (ti) dir tebi
er/sie/es (on/ona/ono) sich sebi
wir (mi) uns nama
ihr (vi) euch vama
sie/Sie (oni/one/ona) sich sebi

Primjeri rečenica s dativnim povratnim zamjenicama

Ich kaufe mir ein neues Auto. Ja (meni) kupujem novi auto.
Sie schenkt sich ein Buch. Ona (sebi) poklanja knjigu.
Ich wasche mir die Hände. Ja perem (meni) ruke.
Wir haben uns Sorgen gemacht. Brinuli smo se.
Er wünscht sich keine Geschenke, sondern Geld. On (sebi) ne želi poklone, nego novac.
Sie zieht sich die Schuhe aus. Ona (sebi) skida cipele.
 Ich kämme mir die Haare. Ja češljam (meni) kosu.
Möchtest du dir das Lied anhören? Želiš li čuti tu pjesmu?
Ich ziehe mich nach dem Spiel um. Poslije igre (mene) se presvlačim.
Willst du dir ein Brot kaufen? Hoćeš li (tebi) kupiti hljepčić?
Ich bestelle mir ein Bier. Poručujem (meni) pivo.

Genitivne povratne zamjenice

Genitivne povratne zamjenice u njemačkom jeziku koriste se za izražavanje vlasništva ili pripadnosti.

Povratne zamjenice u genitivu
meiner moj
deiner tvoj
seiner/ihrer/seiner njegov/njen/njegov
unser naš
euer vaš
ihrer njihov

Primjeri rečenica s genitivnim povratnim zamjenicama

Er ist sich seiner Fehler bewusst. On je svjestan svojih grešaka.
Sie schämt sich ihrer Vergangenheit. Ona se stidi svoje prošlosti.
Wir müssen uns unserer Verantwortung stellen. Moramo se suočiti sa svojom odgovornošću.
Er erinnert sich seiner ersten Liebe On se sjeća svoje prve ljubavi.
Sie freut sich ihrer neuen Freiheit. Ona se raduje svojoj novoj slobodi
Važno-zapamti

Povratne zamjenice se dekliniraju, to jest, mijenjaju svoj oblik ovisno o padežu  (nominativ, genitiv, dativ, akuzativ), broju  (jednina i množina),  osobama  (ja, ti, on, ona, ono, mi, vi, oni) i  rodu (muški rod , ženski rod, srednji rod).