Pridjevi u njemačkom jeziku – Adjektive

Adjektive in der deutschen Sprache

Pridjevi u njemačkom jeziku

Pridjeve možda već poznaješ pod nazivom "kako-riječi" (Wie-Wörter) ili "riječi za osobine" (Eigenschaftswörter). Pridjevi su riječi koje izražavaju svojstva ili karakteristike imenica, npr.: kakav je automobil? (brzi automobil, lijep automobil, sportski automobil...) Pridjevi obično stoje direktno ispred imenice na koju se odnose. Oni se, baš kao i članovi, prilagođavaju u gramatičkom rodu (genus), padežu (kasus) i broju (numerus) prema imenici. Pridjevi odgovaraju na pitanje "Kakvo je nešto?"

Šta moraš znati o njemačkim pridjevima?

Definicija

Pridjevi (njem.: Adjektive) u njemačkom jeziku se koriste, kao i u našem jeziku, za opisivanje ili specificiranje imenica i zamjenica. Oni pružaju informacije o karakteristikama i kvalitetama neke osobe, mjesta, predmeta ili ideje. Pridjevi mogu opisivati boje, veličine, oblike, osjećaje, kvalitete i mnoge druge atribute.

Pridjevi se koriste za opisivanje predmeta, bića i situacija, navodeći konkretne osobine. U njemačkom jeziku, pridjevi se uvijek pišu malim slovom, osim kada su nominalizovani.

Pridjevi mogu biti primarni (npr. "schön", "flach", "krank") ili izvedeni iz drugih riječi. Izvedeni pridjevi nastaju dodavanjem prefiksa ili sufiksa na osnovne riječi, proces poznat kao adjektivizacija. 

Pridjevi se dekliniraju, prilagođavajući se rodu, broju i padežu imenice na koju se odnose. Postoje različiti oblici deklinacije, uključujući slabu, jaku i mješovitu deklinaciju.

Pridjevi se mogu porediti (komparirati) kako bi se izrazio veći stepen neke osobine. Postoje tri stepena komparacije: pozitiv, komparativ i superlativ.

Pridjevi mogu imati različite funkcije u rečenici, uključujući atributivnu (kada opisuju imenicu), predikativnu (kada se koriste sa glagolima poput "sein", "werden", "bleiben") i adverbijalnu (kada opisuju glagole).

Pridjevi se mogu kombinovati u grupe ili nizove kako bi se opisale složenije osobine. Važno je obratiti pažnju na pravila deklinacije i interpunkcije u ovim strukturama.

Formiranje pridjeva u njemačkom jeziku

Vokabular njemačkog jezika sastoji se od približno 17% pridjeva. Međutim, u školi se uglavnom raspravljaju tzv. "primarni pridjevi", od kojih postoji samo oko 250 u njemačkom, npr. alt, schön, trocken. Ostali pridjevi se izvode iz drugih riječi, npr. pridjev nastao od imenice Fleiß (marljivost) je fleißig (marljiv), pridjev nastao od imenice Hunger (glad) je hungrig (gladan), isto kao što od imenice Macht (moć) nastaje pridjev mächtig. Kada se pridjevi formiraju iz drugih vrsta riječi, to se naziva adjektivizacijom.

Adjektivizaciju sa sufiksima (nastavcima) -ig smo vidjeli u gornjim primjerima. Za formiranje pridjeva se, pored "-ig",  koriste još i nastavci , "-bar", "-isch", "-sam", "-lich", "-haft" und "-los".

Formiranje pridjeva sa sufiksima

Njemačka imenica Prevod Pridjev Prevod pridjeva
Witz šala witzig vickasto, smiješno
Essen jelo essbar jestivo
Musik muzika musikalisch muzikalno,  u vezi s muzikom
Angst strah ängstlich strašljivo, bojažljivo
Mühe trud mühsam naporno
Kind dijete kindlich djetinjasto
Sinn smisao sinnlos besmisleno
Kraft snaga kräftig snažno

Formiranje pridjeva sa prefiksima

Pored sufiksa, za formiranje pridjeva se koriste i prefiksi: un-, über-, wider- i miss-

 1. unangenehm - neugodan
 2. ungewöhnlich - neobičan
 3. unabhängig - nezavisan
 4. unsicher - nesiguran
 5. unruhig - nemiran
 6. ungeduldig - nestrpljiv
 7. unordentlich - neuredan
 8. unglücklich - nesretan
 9. unzufrieden - nezadovoljan
 10. unmenschlich - nečovječan

Slično u našem jeziku, gdje prefiks ne- mijenja značenje pridjeva u njegovu suprotnost, npr. sretan - nesretan ili običan u neobičan, isto tako se prema njemačkom pridjevu odnosi prefiks un-. Ovdje su samo neki od pridjeva koji počinju sa "un" u njemačkom jeziku. Naravno, postoji mnogo više pridjeva sa ovim prefiksom, a njihovo značenje će varirati u zavisnosti od konteksta u kojem se koriste.

Pridjevi koji počinju sa "wider" (što znači protiv - ne miješati sa wieder - što znači ponovo) i koriste se za izražavanje suprotstavljanja ili protivljenja nečemu uključuju:

 1. widerlich - odbojan, odvratan
 2. widerspenstig - neposlušan, tvrdoglav
 3. widerwillig - nevoljan, nevoljno
 4. widerrechtlich - nezakonit, protivzakonit
 5. widerstandsfähig - otporan, izdržljiv

Ovi pridjevi se često koriste da opišu osjećanja ili stanje koje ukazuje na protivljenje ili suprotstavljanje nečemu. Na primjer, "widerlich" se koristi da opiše nešto što je odvratno ili odbojno, dok "widerspenstig" opisuje osobu ili stvar koja je neposlušna i teška za kontrolu.

Njemački pridjevi koji počinju sa "über" (iznad ili preko) uključuju:

 1. übermenschlich - nadljudski
 2. überflüssig - suvišan
 3. überzeugend - ubjeđujući
 4. übernatürlich - natprirodan
 5. überlegen - nadmoćan, superiorni
 6. überparteilich - nepartijski
 7. übertrieben - preuveličan
 8. überempfindlich - preosjetljiv
 9. überdurchschnittlich - iznadprosječan
 10. überwältigend - preplavljujući

Ovi pridjevi često koriste prefiks "über" kako bi dodali značenje koje se odnosi na nešto iznad ili preko uobičajenog ili normalnog. Na primjer, "übermenschlich" se odnosi na nešto što je nadljudski, dok "überflüssig" označava nešto što je suvišno ili nepotrebno.

Formiranje pridjeva sa drugim riječima

Prva riječ Prevod Pridjev Prevod Novi pridjev
Zucker šećer süß slatko zuckersüß / slatko kao šećer
Stein kamen alt star steinalt / star kao kamen

Upotreba Partizip I i II kao pridjeva

Partizip I

ein spielendes Kind

(igrajuće dijete)

Partizip II

das gespielte Lied

(odsvirana pjesma)

Deklinacija pridjeva

Die Deklination der Adjektive

Primjeri pridjeva sa imenicama
Njemački pridjev + imenica Prevod
guter Freund dobar prijatelj
schönes Wetter lijepo vrijeme
schnelles Auto brz auto
alte Stadt stari grad
große Hoffnung velika nada
kleines Problem mali problem
junge Frau mlada žena
harte Arbeit težak posao
warmes Essen topla hrana
neues Buch nova knjiga
Primjeri upotrebe pridjeva u rečenicama
Das schnelle Auto überholte den LKW. Brzi automobil je pretekao kamion.
Die rote Blume duftet wunderbar. Crveni cvijet divno miriše.
Der alte Mann liest eine Zeitung. Stari čovjek čita novine.
Ein großer Hund bewacht das Haus. Veliki pas čuva kuću.
Die junge Frau spielt Klavier. Mlada žena svira klavir.

Slični članci