A1
der Absender
pošiljaoc

Substantiv · Maskulin · Stark · Endungen s/-

Značenje imenice Absender

OŠILJALAC

 • Značenje: “Absender” se odnosi na osobu ili organizaciju koja šalje pošiljku, pismo, paket ili elektronsku poruku.
 1. Pošiljalac pisma ili paketa
  • Auf dem Paket steht der Name des Absenders.
  • Na paketu piše ime pošiljaoca.

  Ovdje, “Absender” se koristi za označavanje osobe ili organizacije koja šalje paket.

 2. Pošiljalac elektronske poruke
  • Der Absender dieser E-Mail ist unbekannt.
  • Pošiljalac ove e-pošte je nepoznat.

  U ovom kontekstu, “Absender” označava osobu ili entitet koji šalje elektronsku poruku.

 3. Pošiljalac u pravnom kontekstu
  • Der Absender des Briefes muss seine Adresse angeben.
  • Pošiljalac pisma mora navesti svoju adresu.

  Ovdje se “Absender” koristi u pravnom smislu, gdje je važno identificirati osobu koja šalje pismo, posebno za službenu korespondenciju.

Razumijevanje značenja i upotrebe “Absender” je važno u svakodnevnoj komunikaciji, posebno u kontekstu pošiljki i elektronske komunikacije. Ova riječ je često prisutna u formalnim situacijama, kao što su poslovna komunikacija i pravni dokumenti.

Riječi dana