A1
allein
sam, -a, -o, -i

Adjektiv · Unkomparierbar · Nur prädikativ

Komparacija pridjeva allein

Komparativ Superlativ

Komparacija njemačkih pridjeva se odnosi na promjenu oblika pridjeva u odnosu na stupanj usporedbe – komparativ (steigerung) i superlativ (höchststufe).

Komparativ se koristi za uspoređivanje dvaju objekata ili pojava, a formira se dodavanjem nastavka “-er” na kraju pridjeva. Primjeri:

  • Der Mann ist groß, aber sein Bruder ist größer. (Muškarac je visok, ali njegov brat je viši.)
  • Das Auto ist schnell, aber das andere Auto ist schneller. (Auto je brzo, ali drugo auto je brže.)

Superlativ se koristi kada se nešto uspoređuje s više od dva objekta ili pojava, a formira se dodavanjem nastavka “-st” ili “-est” na kraju pridjeva. Primjeri:

  • Das ist das größte Haus in der Stadt. (To je najveća kuća u gradu.)
  • Das war das schönste Konzert, das ich je gehört habe. (To je bilo najljepše koncert, koji sam ikad čuo.)

Važno je napomenuti da se neki pridjevi mijenjaju u komparativu i superlativu. Na primjer, pridjev “gut” (dobar) ima oblike “besser” (bolji) u komparativu i “am besten” (najbolji) u superlativu.

Sinonimi i slični pojmovi

  • einsam (usamljeno)
  • solo (solo)
  • vereinzelt (pojedinačno)
  • isoliert (izolovno)
  • unabhängig (nezavisno, samostalno)

Tipične veze – kolokacije

ganz allein sasvim sam/sama
allein zu Hause sam/sama kod kuće
allein verreisen putovati sam/sama
sich allein fühlen osjećati se sam/sama
allein erziehende Mutter samohrana majka
allein gelassen ostavljen sam/sama
allein sein biti sam/sama
allein leben živjeti sam/sama
allein in der Natur sam/sama u prirodi
allein durch die Straßen gehen hodati sam/sama ulicama

Primjeri upotrebe pridjeva allein u rečenici

Ich gehe oft allein spazieren. Često šetam sam/sama.
Er blieb gestern allein zu Hause. Jučer je ostao sam kod kuće.
Sie hat das Problem allein gelöst. Riješila je problem sama.
Allein zu reisen kann befreiend sein. Putovati sam/sama može biti oslobađajuće.
Er wird allein in die Berge wandern. Sam će ići u planine.
Allein zu sein kann manchmal langweilig sein. Ponekad može biti dosadno biti sam/sama.
Sie fühlte sich allein in der großen Stadt. Osjećala se sama u velikom gradu.
Allein das Wetter zu genießen, ist wunderbar. Uživati sam/sama u vremenu je divno.
Er hat allein im Restaurant gegessen. Jeo je sam u restoranu.
Sie wird allein zur Party gehen. Ona će ići sama na zabavu.
Allein ins Kino zu gehen, ist entspannend. Sam/sama ići u kino je opuštajuće.
Er arbeitete allein im Büro. Radio je sam u uredu.
Sie hat allein ein Unternehmen gegründet. Osnovao/la je sam/sama poduzeće.
Wir werden allein im Park picknicken. Sam/sama ćemo piknikovati u parku.

Riječi dana