B1
aufteilen
podijeliti

pravilni odvojivi glagol · perfekt sa pomoćnim glagolom haben

Gramatika glagola aufteilen

Sva značenja glagola aufteilen

podijeliti u smislu razdvajanja

Aufteilen može značiti podjelu nečega na manje dijelove ili segmente. Ovo je često u kontekstu fizičkog dijeljenja objekata, kao što su dijeljenje hrane ili podjela teritorije.

  • Das Brot wird aufgeteilt. (Kruh se dijeli.)
  • Die Fläche wird in mehrere Parzellen aufgeteilt. (Površina se dijeli na više parcela.)

rasporediti zadatke ili odgovornosti

U kontekstu rada ili projekata, aufteilen se odnosi na raspodjelu zadataka ili odgovornosti među članovima tima ili radne grupe.

  • Die Aufgaben werden im Team aufgeteilt. (Zadaci se raspoređuju u timu.)
  • Jeder bekommt einen Teil der Verantwortung aufgeteilt. (Svako dobija dio odgovornosti.)

organizovati ili strukturirati nešto

Ovaj glagol se takođe može koristiti u smislu organizovanja ili strukturiranja nečega na način koji olakšava upravljanje ili raz

umijevanje.

  • Der Kurs wird in mehrere Abschnitte aufgeteilt. (Kurs je podijeljen na nekoliko dijelova.)
  • Das Projekt wird in Phasen aufgeteilt. (Projekat je podijeljen u faze.)

Riječi dana