A2
daran
pokraj toga, na tome

Adverb

Značenje priloga daran

Prilog “daran” u njemačkom jeziku je spoj dvije riječi: “da” (što znači “tamo” ili “tu”) i “an” (što se može prevesti kao “na” ili “pri”). “Daran” se često koristi u kontekstu koji označava “na to” ili “o tome”, i tipično se odnosi na nešto što je već spomenuto ili poznato u razgovoru. Ovaj prilog se često koristi u izrazima koji impliciraju razmišljanje, rad, ili fokusiranje na određenu stvar, temu ili aktivnost.

Primjeri upotrebe “daran” u rečenicama:

  1. Ich arbeite gerade daran.” – “Trenutno radim na tome.”
  2. Er denkt oft daran.” – “Često o tome razmišlja.”
  3. Wir müssen daran arbeiten.” – “Moramo na tome raditi.”

U svim ovim primjerima, “daran” povezuje prethodni glagol (kao što su “arbeiten” – raditi, ili “denken” – misliti) s nečim što je već bilo spomenuto ili je poznato iz konteksta, označavajući time fokus ili predmet razmišljanja ili djelovanja.

Upotreba priloga daran u rečenici

Ich denke oft daran. Često o tome razmišljam.
Wir arbeiten hart daran. Marljivo na tome radimo.
Er erinnert sich gern daran. Rado se toga sjeća.
Sie zweifelt noch daran. Još uvijek sumnja u to.
Hast du daran gedacht? Jesi li o tome razmišljao/la?
Ich arbeite gerade daran. Trenutno na tome radim.
Sie hält fest daran. Čvrsto se toga drži.
Wir glauben fest daran. Čvrsto vjerujemo u to.
Er arbeitet kontinuierlich daran. Neprekidno na tome radi.
Sie freut sich schon daran. Već se tome veseli.
Ich erinnere mich kaum daran. Jedva se toga sjećam.
Wir denken immer daran. Uvijek o tome mislimo.
Er zweifelt stark daran. On snažno u to sumnja.
Sie hält sich streng daran. Ona se strogo toga drži.
Ich orientiere mich daran. Orjentiram se po tome.
Wir messen uns daran. Mjerimo se s time.
Sie arbeitet unermüdlich daran. Ona neumorno radi na tome.
Er hält sich nicht daran. On se ne drži toga.
Ich gewöhne mich langsam daran. Polako se navikavam na to.
Wir erinnern uns gerne daran. Rado se toga sjećamo.

Riječi dana