A1
seit wann
od kada

Phrase

Značenje fraze seit wann

Fraza “seit wann” na njemačkom jeziku se koristi za postavljanje pitanja o vremenskom razdoblju koje je počelo u prošlosti i traje do sadašnjeg trenutka. “Seit” se može prevesti kao “od” ili “od kada”, a “wann” kao “kada”. Stoga, “seit wann” znači “od kada” ili “od kad” na našem jeziku.

Ova fraza se koristi kada želimo saznati trenutak u prošlosti kada je nešto započelo, a to razdoblje se proteže sve do sadašnjeg trenutka. Evo nekoliko primjera kako se koristi “seit wann” u rečenicama:

  1. Seit wann lernst du Deutsch? (Od kada učiš njemački?)
  2. Seit wann wohnst du in dieser Stadt? (Od kada živiš u ovom gradu?)
  3. Seit wann arbeitet sie bei dieser Firma? (Od kada ona radi u ovoj tvrtki?)

Kada želite odgovoriti na pitanje koje sadrži “seit wann”, koristite “seit” i dodajte vremenski okvir ili točan trenutak kada je razdoblje počelo. Na primjer:

  1. Ich lerne Deutsch seit 2015. (Učim njemački od 2015.)
  2. Ich wohne in dieser Stadt seit fünf Jahren. (Živim u ovom gradu već pet godina.)

Primjeri upotrebe u rečenici

Seit wann lernst du Englisch? Od kada učiš engleski?
Seit wann wohnst du in dieser Stadt? Od kada živiš u ovom gradu?
Seit wann bist du Vegetarier? Od kada si vegetarijanac?
Seit wann arbeitest du hier? Od kada radiš ovdje?
Seit wann ist er krank? Od kada je on bolestan?
Seit wann kennst du sie? Od kada je poznaješ?
Seit wann hast du dieses Auto? Od kada imaš ovaj automobil?
Seit wann ist das Museum geschlossen? Od kada je muzej zatvoren?
Seit wann spielt sie Klavier? Od kada svira klavir?
Seit wann studierst du Medizin? Od kada studiraš medicinu?

Riječi dana